کار ما در پایه دوم تثبیت است؛ از تثبیت نشانه‌ها و حروف فارسی گرفته تا اعداد دو رقمی و وارد شدن به اعداد سه رقمی.
از تثبیت دوستی‌ها و رفاقت ‌ها گرفته تا آداب و احترام مکان‌های مختلف.

برنامه هفتگی

برنامه دانش‌افزایی والدین