آموزش والدین و برنامه‌های مشترک خانوادگی

 یکی از ویژگی‌هایی که مدرسه پسرانه سلاله را نزد مخاطبینش متفاوت ساخته و آن را ترجیح می‌دهند، آموزش و رشد گام به گام والدین و همراه با فرزندانشان است. جلسات  مشاوره و هدایت تربیتی به صورت انفرادی و برگزاری کارگاه‌های آموزش والدین در تمامی حوزه‌های مورد نیاز برای هر سن از دوره رشدی دانش‌آموزان، از مهم‌ترین بخش‌های آموزش والدین در مدرسه است. سلاله برای والدین مدرسه فرزندپروری است که به اذعان بعضی آنان، فراتر از این، آموخته‌های سلاله برای ایشان درس زندگی بوده است.

تربیت و انتقال ارزش‌های خانوادگی به فرزندانمان جز از طریق تعامل دو سویه و چند سویه با تک‌تک اعضای خانواده و با همراهی مدرسه صورت نمی‌گیرد. از آن‌جا که لازم است هریک از اعضای خانواده زمان‌های اختصاصی دو سویه و منحصر به فرد با یکدیگر داشته باشند، برنامه‌های پدر-پسری و مادر-پسری و نیز برنامه‌های مشترک با حضور پدربزرگ‌ها در ‌قالب اردوها، برنامه‌های چالشی یا مناسبتی توسط مدرسه برگزار می‌شود تا بهانه و مجالی برای اختصاص زمان‌های لذت‌بخش دو سویه بین پسران با والدینشان باشد.

 

 

فعالیت ما چیست؟

آموزش والدین و برنامه‌های مشترک خانوادگی

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین آموزش والدین 

برای آگاهی از برنامه های آموزش  والدین 

شرایط کارگاه های آموزش والدین

دغدغه های والدین را برطرف می کنیم

کارگاه والدین

 

۳/ساعت

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

کارگاه های آموزشی

 

۲/ماه

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

کارگاه والدین

 

۳/روز

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین

آموزش والدین چیست؟

فقط در ۴ گام ساده شما می توانید

آموزش والدین

۱.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

۲.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

۳.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

۴.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

روش کار ما چیست؟

استراتژی آموزش والدین ما

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین