فعالیت ما چیست؟

 ما مادران سلاله‌ای برای این توسعه اینگونه گام بر می‌داریم.

برای آگاهی از برنامه های آموزش  والدین 

سرو نماد مدرسه سریر راستی

آموزش والدین چیست؟

فقط در ۴ گام ساده شما می توانید

آموزش والدین

۱.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

۲.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

۳.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

۴.

آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

آموزش والدین آموزش والدین

روش کار ما چیست؟

استراتژی آموزش والدین ما

ما در کنار مادرانگی هایمان نیازمند توسعه‌های فردی هستیم که بتوانیم والد‌بودنمان را آگاهانه‌تر پیش ببریم. اکنون ما مادران سلاله‌ای برای این توسعه اینگونه گام بر می‌داریم.