زمستان به نیمه نرسیده اولین تجربه برف‌بازی را رقم زدیم.

برف بازی در توچال با مدرسه

کوله بستیم و راهی قله توچال شدیم و ردپای خود را بر سپیدی برف‌های توچال برجای گذاشتیم.
برف بازی که به علت کم شدن بارش‌ها از دسترسمان دور شده بود، آن هم در جمع دوستانه ۳۰ نفره، از آن فرصت‌های نابی بود که توانستیم تجربه کنیم.

برف بازی پسران
برف بازی در توچال