کار ما در پایه اول، آموزش است؛ از آموزش نشانه‌های الفبا گرفته تا آشنایی با نماد اعداد یک رقمی و دو رقمی، آموزش حواس پنج‌گانه و آداب غذاخوردن و بیان احساسات.

برنامه هفتگی

برنامه دانش‌افزایی والدین