دانش آموزان پایه‌ی پنجم سوار بر یک کشتی هستند. هریک از دانش‌آموزان در این کشتی مسئولیتی مهم دارد و همه‌ی ملوانان نهایت تلاش خود را بکار می‌بندند تا کشتی علم اندوزی و تلاش و رفاقت را به‌ سلامت به ساحل موفقیت برسانند. ما در پایه‌ی پنجم مسئولیت‌های واگذار شده را به نحو احسن انجام داده و سعی می‌کنیم در همه‌ی زمینه‌ها الگویی شایسته برای دوستان کوچکترمان باشیم

 

برنامه هفتگی

برنامه دانش‌افزایی والدین