فیلمی از کلاس خوشه‌های پروین

کوه پیمایی کلکچال اردیبهشت ۱۴۰۲

اردوی بادبادک‌بازی روز دانش‌آموز
جشن روز مادر ۱۴۰۱
ویدیوی پخش شده در جشن نوروز